چگونه زیبا زندگی کنیم؟؟؟*...چنان زندگی کن...*
کسانی که تو را میشناسند
اماخدارانمی شناسند
به واسطه آشنایی باتو
باخدا آشنا شوند...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X