خدای من

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

انرژی هسته ای

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

بندگی

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

قهرمان ما

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

خدا
خدا گوید :
تو ای انســــان!

بدان آغوش من باز است
شروع کن ...

یک قدم با تو،
تمام گامهای مانده اش با من...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

عاشقی...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

ماه ربیع الاول


[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X