خب دزدا نیان...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

ناباورانه است....

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

نشانه بی سوادی....

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

دوستش دارم...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

سلامتی اونی که........


سلامتی اون دخترایی که وقتی دوتا لات میبینن عوض لبخندچادرشونو محکم تر میگیرنسلامتی دخترایی که چادرشون خاکی و گلی و خیس میشهولی از سرشون باز نمیشهسلامتی دخترایی که سرشون بره چادرشون نمیره
سلامتی دخترایی که آروم و سنگین قدم بر میدارن کهمبادا دل نامحرمی بلرزدسلامتی دخترایی که زیباییشونو عرضه نمیکنن به هرکس و ناکسی
سلامتی دخترایی که از هر کس و ناکسی دل نمیبرنسلامتی دخترایی که بهشون میگی امل ولی….
سرشار از فهم و دانایی ان و بازم سکوت میکنن تامبادا ترک بردارد چینی نازک عفتشونو سلامتی دخترایی که میراث زهرا (س) رو خوب حفظ کردنسلامتی همشون صلوات

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

چادر من...


ـچادرِ مـن


نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است …


نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا …


چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است …


سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!


طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو …


بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بـزن …!

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

اولین خاکریز.......

   
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

مدافع حرم....

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

چادر

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

دزدا نیان دزدی.......

                          
[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X