خدای من

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

بندگی

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

خدا
خدا گوید :
تو ای انســــان!

بدان آغوش من باز است
شروع کن ...

یک قدم با تو،
تمام گامهای مانده اش با من...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

عاشقی...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

هوادونفره...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

ای معبود من..........

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

از من بگیر.....

                  
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

یه رفیق دارم.....

                              


یک عمر دنبال رفیق گشتم ,اما هیچ .....


تا اینکه دیشب در « جوشن کبیر » پیدایش کردم....." یا رفیقَ مَن لا رفیقَ لَه "و اینجا بود که تازه فهمیدم . . . . .
یه رفــــــــیق دارم ; ...


" اسمش خــــــــداست "

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

مذاکرات1+1

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

دست خدا

[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X