پدر مثل ...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

پدر

با پدرم جدول حل میکردم که گفتم :پدر نوشته دوست،عشق و محبت و چهار حرفیه اتفاقا دو حرف اولشم در اومده بود یعنی الف وب یه دفعه پدرم گفت فهمیدم میشه بابا با این که میدونستم بابا میشه ولی بهش گفتم اشتباهه گفت ببین اگه بنویسی بابا عمودیشم در میاد تو چشمام اشک جمع شده بود گفتم می دونم میشه بابا ولی اینجا نوشته چهار حرفی ولی تو که حرف نداری...
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

بهترین تکیه گاه

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

هدیه روز پدر.....

[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X