یه روز

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

بدن کبود

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

مصاحبه

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

مادرشهید

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

خاطرات جبهه

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

حاج محمد

نترس هیولا نیست...
حاج محمد رجب زاده است

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

نترس

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

تفاوت را احساس کنید...


چند وقت پیش

یک نفر از بیت المال، سه هزار میلیارد

یکی دوازده هزار میلیارد

چندین نفر هم میلیون ها

گرفتن و رفتن و

دیگه برنگشتن

***

سی سال پیش

چند نفر رفتن معبر باز کنن

یکیشون چند قدم رفت جلو

ولی برگشت

فکر کردیم ترسیده

پوتین هاش رو داد و گفت:

تازه از تدارکات گرفتم

<بیت الماله>

بعد پابرهنه رفت و دیگه برنگشت

 

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

به نظرتون چی شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                                            
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

گاهی نگاهی محتاجم........

 
[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X