چادر من...


ـچادرِ مـن


نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است …


نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا …


چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است …


سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!


طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو …


بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بـزن …!


[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X