خدا
خدا گوید :
تو ای انســــان!

بدان آغوش من باز است
شروع کن ...

یک قدم با تو،
تمام گامهای مانده اش با من...


[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X