نامه ی رهبرم...
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

سیدما....
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

هوادونفره...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

خب دزدا نیان...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

سیدنا...قاعدنا...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

ناباورانه است....

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

رهبر من...[ ] [ ] [ fahime1378 ]

فرزندان آقامون...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

شهادت...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

رهبرم....

[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X