کشف حجاب....

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

امروز شیطان شدی.....

                       
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

یه کم دقت کن.......

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

باید تعظیم کرد......


دختره با یه من آرایش برگشته میگه: واقعا شما پسرا این دختر چادریا رو از ما بیشتر دوست دارین؟


پسره خیلی رک گفت: آره!!!


دختره جواب داد: پس اگه دوسشون دارین چرا نگاهشون نمیکنین و سرتون رو میندازین پایین از پیششون رد میشید؟؟؟


پسره گفت: آره تو راست میگی ما نباید سرمون رو پایین بندازیم


اصلا سر پایین انداختن کمه باید تعظیم کرد در مقابل حجاب حضرت زهرا...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

جارو کردن کلاس

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

چادرت

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

حجاب

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

اهمیت چادر

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

نجیب باش

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

آبجی چادریا.........

[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X